Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori
Presentació

L’Observatori Català de l’Esport és un servei creat per iniciativa de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya l’any 2006. L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) és el responsable de desenvolupar-lo juntament amb la col·laboració d’altres institucions vinculades a l’esport a Catalunya.

Missió
L'Observatori s'adreça a les persones i als agents socials públics i privats que intervenen en l'àmbit de l'esport a Catalunya per tal d'oferir dades de caire multidisciplinar que permetin fer un seguiment acurat de l'evolució del fenomen esportiu a Catalunya. Amb aquestes dades, els agents socials podran prendre les decisions estratègiques més adequades a la informació obtinguda i a les seves necessitats.

Dades que ofereix
L’Observatori pren com a definició d’esport la que hi ha a la Carta Europea de l’Esport de maig de 1992, adoptada a la Conferència de Ministres de l’Esport del Consell d’Europa. A l’article 2 diu:

"S’entén per esport tota mena d’activitat física que, mitjançant una participació organitzada o no, tingui per finalitat l’expressió i la millora de la condició física i psíquica, el desenvolupament de les relacions socials i l'obtenció de resultats esportius en competicions de tots els nivells".


D’acord amb aquesta definició, l’Observatori proporciona dades sobre l’esport a Catalunya a partir de sis grans dimensions:


1. Pràctica esportiva

Es recullen totes les dades sobre el comportament (índex de pràctica, freqüència, tipus d’activitats practicades, hàbits de consum…) i les opinions de la població a l’entorn de l’esport tant si es tracta de persones que en practiquen com si no. És, doncs, un apartat dedicat a la demanda esportiva.

 

2. Organitzacions i espais

Agrupa tota la informació relacionada amb allò que les persones necessiten per fer esport: un marc organitzatiu i un espai. Per una banda, es contemplen les organitzacions associatives, les públiques i les comercials i per l’altra, i a causa de les seves característiques específiques, també es tracten els mitjans de comunicació de manera destacada. Pel que fa als espais, es recullen dades tant de les instal·lacions esportives com dels espais naturals o urbans utilitzats per a la pràctica.


3. Economia de l’esport

L’esport té una importància social rellevant que es tradueix econòmicament. Per això, l’observatori recull la informació necessària per poder copsar l’impacte econòmic de l’esport en l’actualitat, com a generador de producció de béns i serveis, distribuïdor de rendes i creador d’ocupació.

 

4. Formació, recerca i professions

La creixent importància econòmica de l’esport ha donat lloc a un ampli ventall de formacions i grups de recerca en aquest àmbit, així com nombrosos llocs de treball, la informació dels quals es recull en aquesta dimensió.

 

5. Projecció exterior de l’esport català

Es recullen les dades que permeten tenir coneixement de les actuacions que esportistes, persones de l’esport i institucions catalanes tenen a l’exterior de Catalunya, així com de l’acollida que fa Catalunya d’esportistes, persones de l’esport, esdeveniments i institucions esportives d’arreu del món.

 

6. Marc legal i política esportiva

El marc legal i la política esportiva són les dues eines de què es disposa per intervenir en el sistema esportiu. Tant les lleis que el regulen com les diferents propostes d’actuació resulten del debat generat al seu entorn. Per tant, l’Observatori recull informació sobre els principals textos legals referits a l’esport tant a Catalunya i a Espanya com de l’àmbit internacional.