Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Espais de pràctica
Mapes d'Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEMs)

Nombre de MIEMs redactats a Catalunya segons àmbit territorial.

El Mapa de les instal·lacions i equipaments esportius del municipi (MIEM) és l’instrument de planificació municipal que concreta i situa les necessitats d’equipaments esportius en l’àmbit municipal i les contrasta amb les determinacions del PIEC, de manera que s’avaluï la seva dotació en comparació amb la resta de Catalunya (Decret 95/2005 pel qual s'aprova el Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya).

Dades:
Any: 2006-2015
Mapes d'Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEMs)
Tendència
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de Consell Català de l'Esport, 2016
Any: 2011
Mapes d'Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEMs)
Àmbit territorial
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de Consell Català de l'Esport, 2012
Any: 2010
Mapes d'Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEMs)
Àmbit territorial
Font: Observatori Català de l'Esport, 2011; a partir de Consell Català de l'Esport, 2011
Any: 2009
Mapes d'Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEMs)
Àmbit territorial
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de Consell Català de l'Esport, 2010
Any: 2008
Mapes d'Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEMs)
Àmbit territorial
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de Consell Català de l'Esport, 2009
Any: 2007
Mapes d'Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEMs)
Àmbit territorial
Font: Observatori Català de l'Esport, 2008; a partir de Consell Català de l'Esport, 2008
Any: 2006
Mapes d'Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEMs)
Àmbit territorial
Font: Observatori Català de l'Esport, 2007; a partir de Consell Català de l'Esport, 2007