Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Economia de l'esport > Pes econòmic del sector de l'esport
Pes en el Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya

Pes del PIB del sector de l’esport català sobre el total de PIB de Catalunya l’any 2006

Producte Interior Brut (PIB): resultat final de l'activitat econòmica de les unitats productores d'un determinat territori. També es pot expressar com el resultat d'agregar el valor afegit brut del conjunt de branques d'activitat i els impostos nets sobre productes.

Dades:
Any: 2013
Pes en el Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya
Sectors
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013
Any: 2006
Pes en el Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya
Sectors
Font: Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:12